Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) webového obchodu eshop.gastroplusln.cz (dále jen „eshop“), provozovaném společností GASTROPLUS Louny s.r.o., sídlem Rybalkova 2128, 440 01 Louny (dále jen „GASTROPLUS“) IČO: 28714857. 

I. Úvodní ustanovení

I.I. Tyto VOP definují a upravují práva a povinností smluvních stran vzniklé v souvislosti nákupu zboží na eshopu (dále jen „nákup“) uzavírané mezi společností GASTROPLUS Louny s.r.o. a nakupujícím, který si pomocí eshopu nakupuje zboží případně také služby rozvozu nabízeném na eshopu. 

I.II. Firma GASTROPLUS umožňuje na eshopu prodej také velkoobchodně, kde cena produktů a služeb může být definována samostatnou smlouvou, která má přednost před VOP.

I.III. Společnost GASTROPLUS si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Informování zákazníků o změně VOP bude prováděno na webu eshopu a v případě potřeby telefonicky či emailem zákazníkům, kterých by se případné změny dotkli přímo. Velkoobchodní partnery společnost informuje s dostatečným předstihem.

II. Uzavření smlouvy mezi společností GASTROPLUS a nakupujícím

II.I. GASTROPLUS Louny s.r.o. na eshopu nabízí nakupujícím zboží a služby včetně jejich hodnoty. Ceny nabízeného zboží a případných služeb jsou uváděny včetně DPH. U zboží legislativně vyžadujících uvádění ceny za měrnou jednotku, je tato cena uvedena včetně DPH.

II.II. Nakupujícím nakupované zboží a případné služby jsou účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

II.III. Nakupující si je vědom povinností vznikající učiněním závazného nákupu:

a) nakupující je plně svéprávný, zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na eshopu zboží, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

c) veškeré údaje, které poskytuje společnosti GASTROPLUS, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné

d) zaplacením ceny za nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení nákupu

e) se před zahájením užívání eshopu důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi, což také potvrzuje při každém nákupu

II.IV. Pro uzavření smlouvy zvolí nakupující požadované množství zboží, případně nabízené služby a zadá dodací adresu, na kterou bude, v případě zakoupení služby s dodáním zboží, nákup doručen.  Nakupující může zadat také fakturační adresu, pokud se liší od dodací.

II.V. Služba dodání nákupu je poskytovaná pouze v okrese Louny a to ve dnech pondělí, středa a pátek. Uzavírka objednávek na určený den je vždy nejpozději 24 hodin před určeným dnem. Doručení probíhá mezi 9:00 – 15:00. Služba dodání nákupu je zpoplatněna. Aktuální cena této služby je uvedena na eshopu a vždy je jasně uvedena při výběru dopravy. Po telefonické dohodě nakupujícího a společnosti GASTROPLUS lze změnit dobu doručení. GASTROPLUS si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení doručení nákupu v případě náhlých příčin, které způsobí nemožnost případně ztíženou možnost doručení.

II.VI. Před odesláním objednávky je nakupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle nakupující GASTROPLUSU na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. KOŠÍK neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

II.VII. GASTROPLUS je vždy oprávněn nakupujícího požádat o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

II.VIII. Kupní smlouva mezi GASTROPLUS a nakupujícím vzniká předáním zboží z objednávky do rukou zákazníka nebo jeho zástupce. Za zákazníka může zboží převzít vedle zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na dodací adrese zákazníka a která osobě, která zákazníkovi zboží za GASTROPLUS předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

II.IX. Daňový doklad bude zákazníkovi předán při převzetí zboží. Ve chvíli, kdy zákazník odmítne část zboží, může kurýr společnosti GASTROPLUS zákazníkovi na místě vrátit určenou částku za odmítnuté zboží v hotovosti, případně ponížit vyžadovanou částku při platbě kartou. Opravný daňový doklad bude zákazníkovi dodatečně vystaven a zaslán na e-mail, případně po domluvě doručen při příštím nákupu.

II.X. GASTROPLUS zastoupen kurýrem společnosti je oprávněn prověřit věkovou hranici nakupujícího nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice nakupujícího prokázána, je kurýr společnosti GASTROPLUS oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s nákupem a dovozem zboží.

II.XI. Zákazník bere na vědomí, že GASTROPLUS nemá za povinnost uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo při následujících problémech:

- poškození jména společnosti GASTROPLUS pomluvou

- nakupující provádí opakované nákupy bez zaplacení a mrhání časem a prostředky společnosti GASTROPLUS

- nakupující způsobuje cíleně zdržení kurýra a tím způsobuje celkově zpoždění kurýra společnosti GASTROPLUS

- nakupující provádí opakované reklamace případně odmítnutí zboží bez zjevné příčiny, poškození nebo špatné jakosti zboží

II.XII. Nakupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé nakupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy a případnou reklamací (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí nakupující sám

III. Změna a storno objednávky

III.I. Objednávka je pro nakupujícího závazná od chvíle jejího dokončení na eshopu, její změna je možná pouze telefonicky s dostatečným předstihem před případnou dobou dodání – max. 24 hodin před určeným dnem doručení. Storno objednávky je možné pouze telefonicky nejpozději 24 hodin před dobou dodání. V den doručení nemůže nakupující objednávku změnit.

III.II. Nakupující je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky, datum objednávky a iniciály nakupujícího.

III.III. V případě storna objednávky později než 24 hodin do doručení nebo přímo v den doručení, může společnost GASTROPLUS vyžadovat storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny nákupu a to na zaplacení veškerých nákladů spojených se stornováním objednávky.

III.IV. Nakupující potvrzuje správné složení objednávky, správný počet zboží z objednávky, jeho kvalitu i cenu převzetím a odjezdem kurýra z místa doručení. V případě pozdější reklamace si společnost GASTROPLUS vyhrazuje právo na zamítnutí reklamace.

IV. Bezpečnost

IV.I. Během dokončení objednávky je nakupujícímu nabídnuto vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Nakupující je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Nakupující nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

IV.II. Nakupující je povinen bez zbytečného odkladu společnost GASTROPLUS informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití služby, je GASTROPLUS oprávněn účet nakupujícího zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla nebo účet z bezpečnostních důvodů smazat. GASTROPLUS neodpovídá nakupujícímu za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

V.I. Reklamace zboží. Nakupující je povinný/á předané zboží z objednávky bez prodlení zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat kurýrovi společnosti GASTROPLUS, případně na dodací list, pokud situace neumožňuje vyřešení na místě. Pokud zboží (zejména potraviny podléhající zkáze) při předání nakupujícímu bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned kurýrovi společnosti GASTROPLUS, který objednávku přivezl a předal nakupujícímu. Nakupující souhlasí, že na pozdější reklamace nebude brán zřetel a budou zamítnuty.

V.II. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má nakupující právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží – v případě produktů nepodléhající zkáze, opotřebení nebo zastarání. V případě odstoupení od smlouvy je nakupující povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za společnost GASTROPLUS předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti GASTROPLUS telefonicky nebo prostřednictvím emailu na objednavky@gastroplusln.cz , identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese nakupující náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V.III. Odstoupí-li nakupující od smlouvy, tak společnost GASTROPLUS nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání vrátí. V případě, že si nakupující zvolí dražší službu na dopravu, než byla zakoupena při objednávce, je nakupující povinnen nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li nakupující od kupní smlouvy, GASTROPLUS není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky nakupujícímu dříve, než mu nakupující zboží předá.

V.IV. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V.V. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li nakupující ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP nakupující souhlasí, že GASTROPLUS je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany nakupujícího odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady nakupujícího poslat nakupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je GASTROPLUS oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

VI. Cena nákupu a platební podmínky

VI.I. Cenu nákupu a případné další náklady dle smlouvy se nakupující zavazuje zaplatit při doručení. Povinnost platby vzniká již dokončením objednávky a nakupující ji poté může zaplatit kartou, nebo v hotovosti kurýrovi společnosti GASTROPLUS případně v sídle společnosti při osobním odběrz,

VI.II. Cena nákupu je splatná při předání zboží z objednávky.

VI.III. GASTROPLUS vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání nákupu daňový doklad. V případě, že bude při předání část zboží reklamováno, obdrží nakupující opravný daňový doklad do 14 dnů od obdržení objednávky. 

VI.IV. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo zadané v objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena v sekci rozvoz.

VI.V. Jakákoliv jiná změna bude vždy nakupujícímu předem oznámena při vytváření objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VII. Odpovědnost a záruky

VII.I. GASTROPLUS odpovídá nakupujícímu za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. GASTROPLUS tak odpovídá nakupujícímu, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/ zboží byla vadná již při převzetí.

VII.II. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je nakupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí nakupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VII.III. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může nakupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může nakupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má nakupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má nakupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má nakupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li nakupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. nakupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu GASTROPLUS nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že GASTROPLUS nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy nakupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění nakupující nenáleží, pokud nakupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je GASTROPLUS zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má nakupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u GASTROPLUS, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li nakupující právo z vadného plnění, potvrdí mu GASTROPLUS v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

VII.IV. GASTROPLUS nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé nakupujícímu na základě nebo v souvislosti s jednáním nakupujícího nebo okolností na straně nakupujícího.

VII.V. nakupující souhlasí, že GASTROPLUS nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod eshopu na adrese eshop.gastroplusln.cz. GASTROPLUS nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím eshopu ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do eshopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

VII.VI. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a GASTROPLUS dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně GASTROPLUS vyřídit, bude o tom nakupující informován prostřednictvím zákaznické linky anebo prostřednictvím e-mailu, který nakupující uvede v objednávce jako kontaktní.

VIII. Vratné zálohované obaly

VIII.I. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Nakupující může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

VIII.II. Zálohované obaly je možno vracet přímo kurýru GASTROPLUS však musí na tuto skutečnost GASTROPLUS upozornit při objednávce zboží – k tomu lze využít pole poznámka. Nakupující však není oprávněn uplatnit jakýkoliv kupón za vrácené zálohované lahve prostřednictvím eshopu.

IX. Alkoholické nápoje

IX.I. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že nakupující je starší 18let, k předání zboží nedojde a GASTROPLUS je oprávněn od smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům nakupujícího.

IX.II. GASTROPLUS si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

X. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

X.I. Nakupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící eshop (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat eshop výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál eshop.

X.II. Přístup a užití eshopu ze strany nakupující v souladu s VOP je bezplatný.

X.III. Nakupující není oprávněn při eshopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz eshopu společnosti GASTROPLUS. Eshop je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků GASTROPLUS a který je v souladu s jeho určením.

X.IV. Nakupující užívá eshop na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na eshopu jsou pouze ilustrativní.

X.V. GASTROPLUS neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zřejněných na eshopu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat nakupujícího nebo jiné třetí osoby užívající eshop, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

X.VI. Veškeré informace zveřejňované na eshopu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí společnosti GASTROPLUS, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. GASTROPLUS se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na eshopu je nezávadný.

X.VII. GASTROPLUS si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup nakupujícího nebo jiné třetí osoby k eshopu.

X.III. GASTROPLUS není ve vztahu k nakupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

XI.I. Jak GASTROPLUS zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci  GDPR (gastroplusln.cz) Nakupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat GASTROPLUS o změně ve svých osobních údajích.

XII. Doručování a převzetí

XII.I. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Nakupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

XII.II. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.I. Pokud vztah související s užitím eshopu nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strny sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva nakupujícího (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi nakupujícím a GASTROPLUS je místně příslušným soudem soud podle sídla GASTROPLUS.

13.2. V případě sporu mezi nakupujícím a GASTROPLUS může nakupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

13.3. GASTROPLUS je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

  • Internetový portál/ e-shop: eshop.gastroplusln.cz
  • Zákaznická telefonická linka:+ 420 415 674 520

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na eshop@gastroplusln.cz. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek projektu GASTROPLUS, a to dnem 1.2.2021.

Změnit nastavení cookies