This eshop uses cookies to provide services, customize your ads, and analyze your traffic.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. dle GDPR
GASTROPLUS LOUNY s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob při prodeji zboží a služeb
v souladu s nařízením EU 2016/679 („GDPR“) platnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou
ČR. Níže proto uvádíme Zásady a právní důvody zpracování osobních údajů.

 1. Osobní údaje
  Osobním údajem je jakákoliv informace určeného nebo určitelného subjektu údajů (osobě).
  Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže jde subjekt údajů přímo či
  nepřímo identifikovat zejména na základě těchto identifikátorů:
  · akademický titul
  · jméno a příjmení
  · název obchodní firmy
  · rodné číslo
  · IČO, DIČ
  · adresa trvalého pobytu
  · adresa sídla nebo místa podnikání
  · fakturační adresa
  · identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
  · identifikační údaje plátce vyúčtování
  · bankovní spojení
  · podpis
  · telefonní spojení
  · e-mailová adresa
  Údaje o odebíraném zboží a službách, fakturaci a platbách
  · druh a specifikace poskytovaného zboží nebo služeb
  · objem poskytnutého zboží a služeb a jejich cena
  · informace o platební morálce
 2. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
  Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. zpracovává osobní údaje na základě Smlouvy o
  dodávkách zboží a oprávněného zájmu společnosti.
  K těmto účelům není třeba vyžadovat souhlas zákazníka. Bez poskytnutí potřebných
  osobních údajů nelze uzavřít smlouvu, dodávat zboží a poskytovat služby.
  Plnění zákonné povinnosti vyžaduje zpracování osobních údajů na základě:
  · zákona o účetnictví
  · zákona o dani z přidané hodnoty
  · zákona o archivnictví a spisové službě
  Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu:
 • dodání zboží nebo služeb
 • vymáhání pohledávek
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti GASTROPLUS LOUNY
  s.r.o.
  Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto
  činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními
  předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů
  jsou k dispozici níže:
  Faktury vystavené společností GASTROPLUS LOUNY s.r.o. jsou z právní povinnosti podle
  zákona o DPH archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit
  právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy
  archivovány i zákaznické smlouvy.
  Zpracovávání osobních údajů zákazníků služeb společnosti GASTROPLUS LOUNY s.r.o. pro
  marketingové a obchodní účely
  Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. je oprávněna na vyžádání zákazníka, případně
  prostřednictvím svých obchodních zástupců na základě uzavřené smlouvy využívat osobní
  údaje subjektu k zasílání informací o aktuálních novinkách v nabídce zboží a služeb, které
  jsou předmětem smlouvy.
  Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností GASTROPLUS
  LOUNY s.r.o.
  Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. nezpracovává záznamy z cookies.
 1. Kategorie příjemců osobních údajů
  Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. předává osobní informace zákazníků svým
  zaměstnancům, kteří jsou seznámeni s povinnostmi při zpracování osobních údajů. Dále
  předává osobní údaje zákazníků externí účetní firmě Hetzer Consulting s.r.o., IČO: 25452851,
  která pro něho zpracovává účetní agendu, a to pouze v takovém rozsahu, které je pro toto
  zpracování nezbytné.
  K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie nedochází.
  Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností může
  předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
 2. Způsob zpracování osobních údajů
  Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně, subjekt údajů není
  předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,
  včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem
  významně dotýká.
 3. Práva subjektů osobních údajů
  Dle nařízení má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro společnost
  GASTROPLUS LOUNY s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost,
  následující práva.
  a) Právo na přístup k osobním údajům
  Dle čl. 15 nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje
  právo od společnosti GASTROPLUS LOUNY s.r.o.:
 • získat potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • získat informace o účelech zpracování osobních údajů
 • získat informace o kategoriích dotčených osobních údajů
 • získat informace o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • získat informace o plánované době zpracování
 • požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů, omezení jejich
  zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • podat stížnost u dozorového úřadu
 • získat, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii
  osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o.
  oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních
  nákladů.
  Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, kopii zpracovávaných osobních údajů bude
  možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti GASTROPLUS LOUNY s.r.o.. V případě
  požadavku na kopii zpracovávaných osobních údajů bude nutno doložit oprávněnost
  uvedené žádosti.
  b) Právo na opravu nepřesných údajů
  Dle čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o
  něm bude společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. zpracovávat. Zákazník má rovněž
  povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.
  Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm
  zpracováváme, nejsou přesné. Opravu společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. provede
  bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu
  osobních údajů je možné uplatnit v sídle společnosti, za podmínky doložení oprávněnosti
  uvedené žádosti.
  c) Právo na výmaz
  Dle čl. 17 nařízení má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají,
  pokud společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
  Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit
  písemně na adresu sídla společnosti.
  d) Právo na omezení zpracování
  Dle čl. 18 nařízení má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování,
  pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá
  námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti GASTROPLUS
  LOUNY s.r.o..
  e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
  Dle čl. 19 nařízení má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti GASTROPLUS
  LOUNY s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k
  opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou
  případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě
  žádosti subjektu údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích. Žádost je možné
  zaslat písemně na adresu sídla společnosti GASTROPLUS LOUNY s.r.o..
  f) Právo na přenositelnost osobních údajů
  Dle čl. 20 nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které
  poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
  požádat společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci ve
  strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky
  proveditelné, lze údaje předat i subjektem určenému správci, bude-li řádně určena osoba
  jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat. V případě, že by výkonem
  tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti
  subjektu vyhovět. Žádost je možné uplatnit v sídle společnosti GASTROPLUS LOUNY s.r.o..
  po doložení oprávněnosti požadavku.
  g) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Dle čl. 21 nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních
  údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti GASTROPLUS LOUNY s.r.o.. V případě, že
  společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod
  pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů,
  společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez
  zbytečného odkladu. Námitku je možné poslat písemně na adresu sídla společnosti.
  h) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely účinný od 25. 5.
  2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o.
  však nezpracovává osobní údaje pro účely vyžadující souhlas subjektu osobních údajů.
  i) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
  Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
  automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo
  se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost GASTROPLUS LOUNY s.r.o.
  neprovádí automatizované rozhodování.
  j) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Změnit nastavení cookies